مؤسســه خیریــه نســیم مهــر حســین (ع) از ســال 1385 بــا انگیــزه حمایــت از خانواده‌های نیازمنــد، فعالیت‌های خــود را آغــاز کــرد و بــا حمایــت خیّریــن هــر ســاله بــر کمیّــت و کیفیــت خدمـات خـود افـزود. ایـن خیریـه پـس از چنـد سـال فعالیـت، در سـال 1393 به‌صورت رسـمی از سـازمان بهزیسـتی مجـوز دریافـت کـرد. خیریـه جهـت حفـظ کرامـت خانواده‌های تحـت پوشـش، تمـام خدمـات خـود را درب منـزل نیازمنـدان ارائـه داده و مراجعـه حضـوری جهـت دریافـت خدمات وجـود نـدارد. عـلاوه بر آنکه جهـت در دسـترس بـودن، شـماره تلفـن ثابـت و همـراه نیـز در اختیـار خانواده‌ها قرار گرفتــه اســت.

1) اهداف

زدودن غبار فقر و مشکلات از چهره خانواده‌ها و حمایت مادی و معنوی از خانواده‌های تحت پوشش؛

ارائه کمک و خدمات در زمینه مسکن برحسب اولویت و متناسب با نیازمندی‌ها؛

فراهم کردن زمینه ازدواج خانواده‌های تحت پوشش از طریق دادن جهیزیه کامل؛

برگزاری مراسم ملّی و مذهبی؛

جلوگیری از ایجاد بزه‌های اخلاقی و اجتماعی نظیر اعتیاد در خانواده‌های محروم؛

فراهم کردن زمینه تفریح و سرگرمی خانواده‌ها از طریق برنامه‌های تفریحی و ورزشی؛

کمک به پرورش استعداد فرزندان خانواده‌های محروم از طریق کمک‌های آموزشی و تحصیلی؛

فراهم آوردن زمینه اشتغال خانواده‌های محروم؛

شناسایی افراد بی‌بضاعت و تهیه بانک جامع اطلاعات؛

توسعه امور بهداشتی و درمانی؛

فراهم‌سازی نیازهای اولیه زندگی در ارتباط با لوازم منزل و پوشاک؛

توسعه امنیت در میان خانواده‌ها از طریق آزاد کردن زندانی؛

نگهداری از سالمندان و معلولان.

2) شیوۀ فعالیت ما

 • شناسـایی افـراد بی‌بضاعت؛
 • انجام تحقیق میدانی جهت احراز نیاز و شناسایی نیازمندی‌های افراد؛
 • تشــکیل پرونــده و ثبــت مشــخصات و نیازمندی‌ها شــامل افــراد تحــت تکفــل، ســن، کــد ملّـی، تحصیـلات، وضـع معیشـت، مهارت‌هـای علمـی یـا فنـی، بیمـاری، وضعیـت اشـتغال، وضعیـت مســکن و نیازمندی‌هــا؛
 • ثبت اطلاعات در بانک جامع اطلاعات؛
 • اولویت‌بنــدی خانواده‌های تحــت پوشــش در ســه اولویــت شــامل 1. بی‌سرپرســتان و یتیمــان 2. بدسرپرسـت‌ها 3. از کارافتـادگان یـا افـراد فاقـد درآمـد.
 • برنامه‌ریزی فرهنگی برای اقشار مختلف جامعه؛
 • شناسایی نیروهای کارآمد جهت پیش برد اهداف.

3) خدمات‌رسانی

الف) تهیه و توزیع بسته‌های غذایی

جهــت رفــع نیازهــای اولیــه به‌صورت مســتمر و ماهیانه، اقــلام غذایــی در اختیــار خانواده‌های تحــت پوشــش قــرار می‌گیــرد. ایــن اقــلام شــامل مــوارد زیــر می‌شــود: برنج، مــرغ، گوشــت گوســفندی تـازه، گوشـت چرخ‌کرده، پنیـر، عـدس، لپـه، روغـن، ماکارونـی، رب، لپـه، چـای، قنـد و شـکر.

در مناســبت‌های ویــژه ماننــد مــاه مبــارک رمضــان و عیــد نــوروز اقلامــی نظیــر میــوه، خرمــا، آجیــل، شــیرینی و شــکلات بــه بســته‌های غذایــی افــزوده می‌شــود. همچنین در فصل تابستان و زمستان، میوه فصل در دو نوبت برای هر خانواده حدود 20 کیلو توزیع می‌شود.

ب) خدمات پزشکی و بهداشتی

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به‌صورت زیر انجام می‌شود:

 • پرداخت هزینه‌های دارو و درمان به‌صورت مستقیم؛
 • معرفـی بیمـاران بـه مراکـز درمانـی طـرف قـرارداد بـا خیریـه نظیر بیمارسـتان شـهید بهشـتی، درمانـگاه حضـرت اباالفضـل(ع) و درمانـگاه بقیه الله(عج)؛
 • معرفی به پزشکان متخصص و عمومی طرف قرارداد با خیریه؛
 • معرفی به اپتومتریست و عینک‌سازی طرف قرارداد؛
 • ارائه خدمات مددکاری در منازل؛
 • ارائه بیمه سلامت به افراد تحت پوشش؛
 • اعزام تکنسین پزشکی جهت انجام معاینات لازم برای بیماران تحت پوشش؛
 • انجام عمل جراحی و خدمات مددکاری.
ج) تهیه لوازم منزل

در ایـن بخـش، لـوازم خانگـی موردنیاز خانواده‌هـا تهیـه و درب منـزل تحویـل آن‌ها می‌شـود. ایـن اقـلام شـامل مـوارد زیـر می‌شـود: بخـاری، کولـر، یخچـال، فـرش، اجـاق گاز، تلویزیـون، پنکـه، اتـو، آبگرمکـن، فـرش، ماشـین لباسشـویی، جاروبرقـی و سـایر اقـلام موردنیاز.

د) تهیه و توزیع جهیزیه

جهــت ترویــج فرهنــگ ازدواج و فراهم کــردن زمینــه ازدواج در میــان جوانــان تحــت پوشــش خیریـه، اقـلام جهیزیـه به‌صورت کامل تهیـه و در اختیـار آن‌ها قـرار می‌گیـرد. ایـن اقلام عبارت‌اند از: یخچـال، اجـاق گاز، سرویس خواب، سـرویس قاشـق چنـگال، سـرویس آرکوپـال، سـرویس تفلـون، دو تختـه فـرش، زودپـز، اتوبخـار، کتـری و قـوری و پتـو.

هـ) تهیه و توزیع پوشاک و کفش

کفش و پوشــاک موردنیاز خانواده‌های تحــت پوشــش بــه شــیوه‌های مختلفــی تهیــه و در اختیــار آن‌ها قــرار می‌گیــرد:

 • تهیه و توزیع کفش و پوشاک در شهریور ماه و بر اساس اعلام نیاز خانواده‌ها؛
 • تهیه و توزیع لباس فرم مدارس؛
 • کفش و پوشـاک ویـژة عیـد نـوروز: بـا هماهنگی‌هـای صـورت گرفتـه بـا برخـی از فروشـگاه‌های بـزرگ اسـتان، مـکان مناسـب و ویـژه‌ای در اختیـار قـرار می‌گیـرد. پـس از رگال‌بندی و آماده‌شدن فضـا در نیمة دوم اسفند، خانواده‌هـا جهـت تهیـه و انتخـاب لبـاس موردنیاز طـی چنـد روز دعـوت می‌شــوند. پذیرایــی در یکــی از رستوران‌ها یــا فســت‌فودهای شــهر انجــام می‌گیــرد.
و) ارائه خدمات مسکن

خدمات مسکن شامل تأمین رهن و اجاره خانواده‌ها می‌شود که برحسب نیاز صورت می‌پذیرد.

ز) کمک‌هزینۀ تحصیلی

هزینه تحصیلی شامل شهریه دانشگاه، شهریه مدارس، هزینه سرویس، هزینه لباس فرم و لوازم‌التحریر می‌شود.

ح) توزیع غذای گرم

در مناسبت‌های مختلف در بین خانواده‌های تحت پوشش و سایر اقشار جامعه، غذای گرم توزیع می‌شود. برخی از این مناسبت‌ها عبارت‌اند از: شب‌های قدر، تاسوعا و عاشورای حسینی و نیمة شعبان.

ط) مستمری‌بگیران

تعدادی از خانواده‌ها که در شرایط ضعیف از نظر اقتصادی و یا بیماری به‌سر می‌برند و برای تأمین نیازهای اولیه مانند خرج روزانه، اجاره منزل و تهیه دارو و یا درمان، نیازمند کمک مستمر هستند، اول هرماه بر اساس نیاز به‌ حساب ایشان واریز می‌شود.

4) برنامه‌های فرهنگی

با توجه به اهمیت امور فرهنگی برای خانواده‌های بی‌بضاعت، خیریه گام‌های قابل‌توجهی در این بخش برداشته است. فعالیت‌های فرهنگی خیریه شامل موارد زیر می‌شود:

الف) برنامه‌های قرآنی و مهارتی

برنامه‌های قرآنی خیریه شامل موارد زیر می‌شود:

 • تشکیل کلاس‌های روخوانی و روان‌خوانی قرآن مجید؛
 • تشکیل کلاس‌های تجوید و قرائت قرآن کریم؛
 • تشکیل کلاس‌های حفظ قرآن مجید؛
 • جزء خوانی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان و مناسبت‌های ویژه؛
 • تشکیل کلاس‌های کارگاهی مهارت‌های زندگی؛
 • تشکیل کلاس‌های کارگاهی تربیت فرزند؛
 • تشکیل کلاس‌های کارگاهی خانه‌داری؛
 • تشکیل کلاس‌های کارگاهی همسرداری.
ب) برنامه‌های زیارتی

برنامه‌های زیارتی خیریه شامل اعزام به مشهد مقدس و عتبات عالیات می‌شود.

 • سفر زیارتی مشهد: در هر ماه چهار خانواده به مشهد اعزام می‌شوند. جهت اعزام کوپه دربست قطار تهیه شده و همراه با آن دو کارت هدیه جهت هزینة سفر و تهیه سوغاتی تحویل خانواده‌ها می‌گردد. همچنین به صورت کاروانی در فواصل زمانی خاص خانواده‌های تحت پوشش به صورت گروهی به مشهد اعزام می‌شوند.
 • سفر زیارتی عتبات عالیات: این سفر به‌صورت موردی است. در این مورد هزینة اعزام به عتبات، به خانواده‌ها پرداخت می‌شود.
ج) برنامه‌های فرهنگی ویژه مناسبت‌های مذهبی و ملّی

در این بخش با توجه به مناسبت‌های مختلف دینی و با هدف بزرگداشت شعائر اسلامی، مراسم ویژه‌ای برگزار می‌شود. این مراسم شامل اعیاد و ولادت‌ها، مراثی و شهادت‌ها و جشن‌ها و مناسبات ملّی می‌شود.

 • برگزاری مراسم جشن میلاد ائمه اطهار علیهم السلام به‌ویژه عید مبعث حضرت رسول اکرم (ص)، میلاد مولا علی(ع)، نیمه شعبان، ولادت حضرت زهرا (س) و بزرگداشت روز زن، ولادت حضرت فاطمه معصومه 7 و بزرگداشت روز دختر و سایر اعیاد و ولادت‌های ائمه (ع)؛
 • مراثی و شهادت اهل‌بیت (ع) شامل ایام ماه محرم، صفر و شهادت سایر پیشوایان معصوم (ع)؛
 • بزرگداشت مناسبت‌های ملّی مانند 22 بهمن و عید نوروز با حضور در مزار شهدای انقلاب اسلامی و تقدیم گل به مرقد پاک آنان.
د) برنامه‌های تفریحی

با هدف روحیه‌بخشی به خانواده‌های تحت پوشش و زدودن غبار غم، فقر و محرومیت، برنامه‌های مختلفی در این بخش تدارک دیده شده است که شامل موارد زیر می‌شود:

 • راه‌اندازی اردوهای تفریحی با استفاده از مکان‌های تفریحی اطراف استان قم؛
 • هماهنگی با شهربازی و پارک‌ها در سطح استان از جمله شهربازی رنگین‌کمان و پارک هفتاد و دو تن؛
 • هماهنگی با سینماهای شهر قم و استفاده از فضای موجود از طریق ارائة بلیت یا حضور دسته‌جمعی در سینما؛
 • تهیه و توزیع بلیت استخر شنا؛
 • هماهنگی فضاهای ورزشی از جمله سالن فوتسال؛
 • بازدید از موزة آستانة مقدسه و اجرای برنامة حرم‌گردی.
هـ) جشن پیوندهای آسمانی

هر ساله برای زوج‌هایی که از خیریه جهیزیه دریافت کرده‌اند، جشن باشکوهی برای آغاز زندگی مشترک‌شان برگزار می‌شود. در این مراسم ضمن اجرای برنامه‌های شاد توسط مجریان و هنرمندان، هدایایی نیز در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

تمامی حقوق اين سايت برای خيریه نسیم مهر حسین (علیه‌السلام) محفوظ است.   © Copyright 2023 – 2024