شیوۀ فعالیت خیریه نسیم مهر حسین (ع)

1. شناسـایی افـراد بی‌بضاعت؛

2. انجام تحقیق میدانی جهت احراز نیاز و شناسایی نیازمندی‌های افراد؛

3. تشــکیل پرونــده و ثبــت مشــخصات و نیازمندی‌ها شــامل افــراد تحــت تکفــل، ســن، کــد ملّـی، تحصیـلات، وضـع معیشـت، مهارت‌هـای علمـی یـا فنـی، بیمـاری، وضعیـت اشـتغال، وضعیـت مســکن و نیازمندی‌هــا؛

4. ثبت اطلاعات در بانک جامع اطلاعات؛

5. اولویت‌بنــدی خانواده‌های تحــت پوشــش در ســه اولویــت شــامل: بی‌سرپرســتان و یتیمــان – بدسرپرسـت‌ها – از کارافتـادگان یـا افـراد فاقـد درآمـد؛

6. برنامه‌ریزی فرهنگی برای اقشار مختلف جامعه؛

7. شناسایی نیروهای کارآمد جهت پیش برد اهداف.

تمامی حقوق اين سايت برای خيریه نسیم مهر حسین (علیه‌السلام) محفوظ است.   © Copyright 2023 – 2024