توضیحات

توران 79 ساله است. تمام بدنش سوخته و از ناحیه دو دست -به دلیل همان سوختگی- معلولیت دارد.
قند و چربی هم از مشکلات دیگرش است. چشمانش ضعیف شده اما هزینه دوا و دکتر ندارد.
پسرش معتاد است و مشکل اعصاب و روان دارد؛ گاهی هم نگهبانیِ ساختمان می کند. نوه اش ضعف اعصاب دارد و ترک تحصیل کرده.
همسر ایشان نیز فوت شده و ایشان با پسر و نوه اش در خانه ای کوچک با دیوارهای سیاه روزگار می گذراند. در هزینه نان شب و اجاره خانه مانده اند.
بیاییم درمان باشیم و غبار این درماندگی را از چهره معصومشان بزداییم.
به امید آنکه روزی غم نان در دل کسی نباشد …

%
سرمایه جمع شده
  • 50.000.000 تومانمبلغ مورد نیاز