0%

پویش بار زندگی
 • ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز

0%

دودمان فقر بر باد
 • ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز

0%

یک لقمه نان
 • ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز

0%

چرخ زندگی
 • ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز

0%

دیابت تلخ
 • ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز

0%

در حبس فقر
 • ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز

0%

غم نان
 • ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز

0%

خانه افسرده
 • ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز

0%

معلولِ بی علت
 • ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز

0%

دست های خالی
 • ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز

0%

خانه مادری
 • ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز

0%

مقروض زندگی
 • ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز

0%

قلبی لرزان در دستان تو
 • ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز

0%

کمک به سیل زدگان
 • ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز

1%

پرداخت آنلاین صدقه
 • ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز
 • ۵.۲۰۰ تومانمبلغ حمایت شده

0%

جراحی فک
 • ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز
 • ۱.۰۰۰ تومانمبلغ حمایت شده

0%

ای طبیب دردمندان …
 • ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز

0%

سرپناه
 • ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز